سهم بیماردرصد سهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادشرح خدمتردیف
50،00030%70،000کاردرمانی1
50،00030%70،000گفتاردرمانی2

بلوار شمسی پور، میدان هاشمی، ساختمان آنتیک 1