سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادنوع خدمتردیف
39،00035%60،000فیزیوتراپی جنرال (بیمه پایه)1
49،00035%75،000فزیوتراپی جنرال (آزاد)2
20،00035%31،000لیزر هر اندام3
40،00050%80،000مگنت4
20،00035%31،000CPM5
26،00035%40،000طب سوزنی 6
 میباشد.US-RIP-IP-TENS-FES-EXSانجام شامل انجام تمامی موارد:توضیحات7

لاهیجان، خیابان شهدا، کوچه شهدا 5 ، پلاک 55