سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادنوع خدمتردیف
36،00040%61،000فیزیوتراپی جنرال (بیمه پایه)1
48،00035%75،000فیزیوتراپی جنرال (آزاد)2
23،00025%31،000لیزر هر اندام3
45،00043%79،000مگنت4
23،00025%31،000CPM5
23،00025%31،000طب سوزنی6
50،00055%114،000لیزر پرتوان7
 میباشد.US-RIP-IP-TENS-FES-EXSجنرال شامل انجام تمامی موارد:توضیحات8

خیابان نواب ، برج نواب ، طبقه سوم