سهم بیمار سهم

بنیان سلامت ایرانیان

تعرفه آزاد خدمات دندان پزشکیردیف
رایگان100%25،000ویزیت عمومی1
30،00050%60،000رادیوگرافی پری اپیکال2
200.000 – 150.00050%400.000 – 300.000 و رابرکپ دو فکTSRجرمگیری بروساژ +3
200،00043%350،000ترمیم دندان با آمالگام تک سطحی4
220،00045%400،000ترمیم دندان با آمالگام دو سطحی5
250،00044%450،000ترمیم دندان با آمالگام سه سطحی6
300،00040%500،000ترمیم دندان با آمالگام بیلد آپ7
200،00043%350،000ترمیم دندان با کامپوزیت یک سطحی8
220،00045%400،000ترمیم دندان با کامپوزیت دو سطحی9
250،00044%450،000ترمیم دندان با کامپوزیت سه سطحی10
300،00040%500،000ترمیم دندان با کامپوزیت بیلد آپ11
500،00029%700،000P . A  ویزیت + عصب کشی تک کانال + ترمیم + عکس12
550،00031%800،000P . A  ویزیت + عصب کشی دو کانال + ترمیم + عکس13
600،00033%900،000P . A  ویزیت + عصب کشی سه کانال + ترمیم + عکس14
650،00032%950،000ویزیت + عصب کشی چهارکانال + ترمیم + عکس  p . A15
عصب کشی مجدد 70،000 تومان بر مبلغ اصلی افزوده می شود16
60،00040%100،000کف بندی با گلاس17
70،00041%120،000کشیدن دندان قدامی18
100،00050%200،000کشیدن دندان خلفی19
200،00043%350،000کشیدن دندان عقل معمولی20
200،00050%400،000کشیدن ریشه نسج نرم21
300،00040%500،000جراحی  دندان و ریشه نهفته باند به استخوان22
600،00033%900،000روکش هر واحد دندان (PFM ) با چسب23
800،00043%1،400،000(Office )سفید کردن دندان با لیزر24
100،00050%200،000اسپیلینت کردن هر دندان25
100،00066%300،000فلوراید تراپی هر فک26
100،00066%300،000روکش S.S.C27
250،00038%400،000پالپکتومی دندان شیری ( هر دندان )28
100،00041%1،700،000پروتز پارسیل آکریلی هر فک29
1،200،00040%2،000،000پروتز متحرک کامل هر فک ( نوع 1)30
400،00043%700،000لمینت کامپوزیتی31
100،00033%150،000فایبر پست32
100،00050%200،000ریلاین هر فک33
250،00038%400،000ریپیر پروتز34
80،00046%150،000درناژ آبسه داخل دهانی35

فومن، خیابان شهدا، کوچه اطبا، ساختمان دکتر وقاری