سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانآزادشرح خدمتردیف
50،00023%65،000ویزیت1

خیابان نواب ، جنب آزمایشگاه دانش ، ساختمان سپید ، طبقه سوم