سهم پرداختی بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادمحل لیزرردیف
154،00030%220،000کل پا کامل1
90،00030%130،000ساق پا2
84،00030%120،000یک دست کامل3
49،00030%70،000ساعد4
18،00030%25،000چانه5
14،00030%20،000پشت لب6
42،00030%60،000صورت7
42،00030%60،000کمر8
42،00030%60،000بیکینی9
336،00030%480،000فول بادی(کل بدن)10
آدرس :

چهارراه پورسینا جنب داروخانه دکتر نجف زاده