سهم بیماردرصد سهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزاد شرح خدمتردیف
17،50042%30،000ویزیت1
12،50050%25،000ویزیت با بیمه پایه2
50،00040%80،000سوراخ کردن دو گوش با گوشواره ساده3
100،00050%200،000کشیدن ناخن4
230،00050%460،000ختنه5
2،50050%5،000تزریقات6
10،00050%20،000تزریق سرم7
1،00050%2،500آمپول داخل سرم8
200.000 – 75.00050%400.000 – 150.000جراحی کیست9
35،00060%90،000فصد خون10
40،00050%80،000شستشوی دو گوش11
50،00050%100،000بخیه تا 2 عدد12
20،00050%40،000بخیه هرعدد اضافه13
آدرس :

چهارراه پورسینا جنب داروخانه دکتر نجف زاده