سهم بیماردرصد سهم  بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزاد شرح خدماتردیف
35،00050%55،000ویزیت1

خیابان نواب، مقابل دارو خانه دکتر آریافر، طبقه همکف