سهم پرداختی بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادمحل لیزرردیف
245،00030%350،000کل بدن1
42،00030%60،000صورت کامل2
17،50030%25،000پیشانی3
17،50030%25،000چانه3
17،50030%25،000خط ریش4
7،00030%10،000گونه5
7،00030%10،000پشت لب6
56،00030%80،000ران پا7
70،00030%100،000ساق پا8
42،00030%60،000بیکینی9
84،00030%120،000دست کامل10
119،00030%170،000پا کامل11
28،00030%40،000زیر بغل12
35،00030%50،000بازوها13
35،00030%50،000ساعد14
35،00030%50،000شکم15
42،00030%60،000باسن16
70،00030%100،000پشت کامل17
28،00030%40،000گودی کمر18
14،00030%20،000دور سینه19
28،00030%40،000گردن20
21،00030%30،000پشت گردن21
آدرس :

میدان قلی پور، نرسیده به بیمارستان پارس، ابتدای پل روگذر، جنب مجتمع دندانپزشکی پاسارگاد