سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادشرح خدمتردیف
رایگانویزیت و طرح درمان1
8،00047%15،000پری اپیکال2
180،00043%320،000جرمگیری کامل دو فک و بروساژ3
150،000 70%500،000جراحی لثه4
60،00040%100،000کشیدن دندان (خلفی)5
120،00040%200،000کشیدن دندان عقل6
220،00051%450،000ترمیم یک سطحی یا کلاس پنج با آمالگام7
250،00058%600،000ترمیم دو سطحی با آمالگام8
300،00054%650،000ترمیم سه سطحی با آمالگام9
310،00059%750،000ترمیم یک سطحی یا کلاس پنج با کامپوزیت10
330،00059%800،000ترمیم دو سطحی یاکلاس سه با کامپوزیت11
350،00059%850،000ترمیم سه سطحی یا کلاس چهار با کامپوزیت12
350،00030%500،000ویزیت + عصب کشی + ترمیم + عکس P. A (تک کانال)13
400،00038%650،000ویزیت + عصب کشی + ترمیم + عکس P. A (دوکانال)14
550،00027%750،000ویزیت + عصب کشی + ترمیم + عکس P. A (سه کانال)15
6.000.000 – 4.000.00033%8.000.000 – 6.000.000پروتز کامل دو فک16
650،000 19%800،000هر واحد پروتز ثابت (PFM)17
900،000 25% 1،200،000ونیر18
400،00043%700،000سفید کردن دندان با لیزر (BLEACHING)19
400،00050%800،000سفید کردن ریشه دندان20
450،000 44%800،000لمینت کامپوزیتی21
700،000 30% 1،000،000لمینت سرامیکی22
150،00040%250،000پست لابراتور(postcore)23
80،00047%150،000نگین24
60،00025%80،000پین داخل کانال25

اطفال

سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادشرح خدمتردیف
70،00030%100،000کشیدن دندان شیری (قدامی)1
70،00030%100،000کشیدن دندان شیری (خلفی)2
450،00035%700،000پالپوتومی3
450،00035%700،000پالپکتومی دندان شیری4
250،00028%350،000فلورایدتراپی دوفک5
300،00033%450،000فیشور سیلانت6

آستارا،خیابان حکیم نظامی، پشت داروخانه شبانه روزی دکتر صادقی حریری، ساختان پاستور، طبقه دوم، واحد 201