سهم بیماردرصد سهم

بنیان سلامت ایرانیان

تعرفه دندانپزشکان لاهیجانخدمات دندانپزشکیردیف
رایگان100%40،000ویزیت و ارائه طرح درمانمعاینه و تشخیص1
27،00058%63،000رادیوگرافی تک دندانی2
99،00034%150،000کشیدن دندان قدامی دائمیجراحی3
125،00044%225،000کشیدن دندان خلفی دائمی4
160،00051%325،000کشیدن دندان عقل5
225،00070%750،000جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج نرم6
450،00064%1،250،000جراحی دندان یا ریشه نهفته در نسج سخت7
90،00021%125،000درناژ آبسه داخل دهانی با درن گذاری8
180،00064%500،000بلیچینگ هر دندان عصب کشی شدهترمیم9
900،00052%1،875،000بلیچینگ هر فک10
90،00052%1،880،000پین داخل کانال فلزی11
395،00040%660،000بازسازی کامل تاج دندان دائمی با آمالگام12
540،00027%750،000بازسازی کامل تاج دندان دائمی با کامپوزیت13
165،00047%313،000ترمیم کلاس 5 با آمالگام14
225،00040%375،000ترمیم یک سطحی با آمالگام(شیری- دائمی)15
270،00038%438،000ترمیم دو سطحی با آمالگام(شیری- دائمی)16
315،00037%500،000ترمیم سه سطحی با آمالگام(شیری- دائمی)17
285،00040%480،000GIترمیم کلاس 5 با کامپوزیت یا18
400،00035%600،000ترمیم دو سطحی یا کلاس3 کامپوزیت19
400،00038%650،000ترمیم سه سطحی یا کلاس4 کامپوزیت20
250،00043%438،000درمان ریشه تک کانالهدرمان ریشه21
450،00025%600،000درمان ریشه دو کاناله22
540،00023%700،000درمان ریشه سه کاناله23
585،00028%813،000درمان ریشه چهار کاناله24
درمان ریشه مجدد 20% بر مبلغ اصلی افزوده میشود.25
3،600،00042%6،250،000دست دندان کامل هر دو فکپروتز26
1،980،00036%3،125،000دست دندان کامل یک فک27
1،800،00052%3،750،000پلاک پارسیل کروم کلبات هر فک28
855،00054%1،875،000پارسیل آکریلی تا 5 دندان29
80،00068%250،000به ازای هر دندان اضافه تر به پارسیل آکریلی30
360،00052%750،000ریلاین هر فک دست دندان31
765،00032%1،125،000هر واحد (پایه دندان)PFMروکش32
360،00061%937،000پست ریختگی33
495،00025%650،000فایبرپست کامپوزیت بیلدآپ هر دندان34
540،00042%938،000کامپوزیت ونیر هر دندان35
215،00045%400،000فایبر پست نوری36
138،00078%625،000جرمگیری با بروساژ هرفکبیماری های لثه37
94،00040%150،000ABCکشیدن دندان شیری قدامیدندان پزشکی کودکان38
94،00050%190،000DEکشیدن دندان شیری خلفی39
195،00045%350،000پالپوتومی دندان شیری40
270،00043%475،000پالپکتومی دندان شیری قدامی41
315،00045%565،000پالپکتومی دندان شیری خلفی42
195،00070%625،000فلوراید تراپی هر دو فک43
105،00060%250،000فیشورسیلانت44
360،00035%565،000دندان شیریSS روکش45

لاهیجان، خیابان استقلال (امیر شهید) ، نبش کوچه شهید بابائی