سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادنوع خدمتردیف
36،00040%60،000ویزیت1
210،00030%300،000شیمی درمانی هر جلسه2

گلباغ نماز، بعد از فروشگاه سناتور، نرسیده به سه راه انصاری