سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزاد دندانپزشکی

(منجیل)

خدمات دندانپزشکیردیف
21،00040%35،000ویزیت آزادمعاینه و تشخیص1
21،00040%35،000رادیوگرافی پری اپتیکال2
108،000

105،000

40%

40%

180،000

250،000

کشیدن دندان قدامی دائمی

کشیدن دندان خلفی دائمی

3
246،00040%410،000کشیدن دندان عقل4
246،00040%410،000جراحی ریشه باقیمانده5
330،00040%550،000جراحی دندان نیمه نهفته درنسج نرم6
480،00040%800،000جراحی دندان نیمه نهفته در نسج سخت7
60،00040%100،000زدن بخیه8
60،00040%100،000پالپ کپترمیم با آمالگام و کامپوزیت9
180،00040%300،000ترمیم 1 سطحی با آمالگام10
210،00040%350،000ترمیم 2 سطحی با آمالگام11
240،00040%400،000ترمیم 3 سطحی با آمالگام12
300،00040%500،000ترمیم بیلدآپ با آمالگام13
330،00040%550،000ترمیم بیلدآپ با کامپوزیت14
270،00040%450،000ترمیم با کامپوزیت نوری15
330،00040%550،000ترمیم با کامپوزیت وینر16
60،00040%100،000پین داخل کانال17
120،00040%200،000پین فایبر18
240،00040%400،000جرمگیری و بروساژ کامل دو فکپریو(درمان بیماری لثه)19
420،00040%700،000جراحی کراون لنت20
60،00040%100،000درناژ آبسه21
390،00035%600،000عصب کشی یک کاناله و ترمیم آمالگامعصب کشی (اندو)22
455،00035%700،000عصب کشی یک کاناله و ترمیم همرنگ23
488،00035%750،000عصب کشی2  کاناله و ترمیم آمالگام24
553،00035%850،000عصب کشی 3 کاناله و ترمیم آمالگام25
618،00035%950،000عصب کشی3 کاناله و ترمیم کامپوزیت26
618،00035%950،000عصب کشی 4 کاناله و ترمیم آمالگام27
488،00035%750،000عصب کشی دندان قدامی و ترمیم همرنگ28
195،00035%300،000پالپوتومی اورژانسی29
523،00035%550،000پالپکوتومی دندان شیری و ترمیم آمالگام30
293،00035%450،000پالپوتومی دندان شیری وترمیم آمالگام31
560،00030%800،000روکش هر واحد پروتز ثابت و متحرک32
840،00030%1،200،000روکش زیرکونیا33
350،00030%500،000پست ریختگی34
3،150،00030%4،500،000پارسیل کرم کبالت هر فک35
420،00030%600،000پارسیل اکریل یک دندانی36
84،00030%120،000به ازای هر دندان اضافه37
280،00030%400،000تعمیر پروتز شکسته38
315،00030%450،000ریلاین پروتز کامل هرفک39
1،750،00030%2،500،000پروتز فلکسی40
35،00030%50،000چسباندن روکش قدیمی هر واحد41
4.200.000 – 2.800.00030%6.000.000 – 4.000.00042
6،300،00030%9،000،000ارتودنسی ثابت هرفکارتودنسی ثابت و متحرک43
2،800،00030%4،000،000ارتودنسی متحرک هر فک44
280،00030%400،000اسپلینت هر دندان45

منجیل-خیابان امام، روبه روی بانک مسکن، ساختمان دکتر وکیلی