سهم بیماردرصد سهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادشرح خدماتردیف
65،00025%90،000ویزیت (جلسه اول)1
45،00030%66،000ویزیت (جلسه دوم به بعد)2
160،00020%200،000مشاوره از 40 تا 50 دقیقه3
120،00020%150،000روان درمانی 30 دقیقه4

خیابان نواب مقابل داروخانه دکتر آریافر ساختمان پارس طبقه همکف