تعرفه بنیاندرصد سهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزاد خدمات دندانپزشکیردیف
رایگان100%35،000ویزیت متخصص1
8،00050%15،000رادیوگرافی پری اپیکال2
200،00060%500،000و رابرکپ دو فکTSR جرمگیری بروساژ +3
105،00048%200،000کشیدن دندان عقل معمولی4
105،00048%200،000کشیدن دندان خلفی ساده5
80،00050%150،000کشیدن دندان قدامی ساده6
600،00060%1،500،000جراحی دندان عقل نهفته7
250،00050%500،000جراحی دندان ریشه نسج نرم با بخیه8
750،00050%1،500،000جراحی دندان ریشه نسج سخت با بخیه9
350،00036%550،000ترمیم دندان تک سطحی10
400،00033%600،000ترمیم دندان دو سطحی11
450،00030%650،000ترمیم دندان سه سطحی12
550،00027%750،000ترمیم دندان بیلدآپ13
600،00050%1،200،000ویزیت+عصب کشی تک کانال+ترمیم+دوعدد عکس  P.A14
700،00053%1،500،000ویزیت+عصب کشی دوکانال+ترمیم+دوعدد عکس  P.A15
960،00044%1،700،000ویزیت+عصب کشی سه کانال+ترمیم+دوعدد عکس  P.A16
1،200،00040%2،000،000ویزیت+عصب کشی چهار کانال+ترمیم+دوعدد عکس  P.A17
250،00050%500،000ویزیت+عصب کشی اطفال+ترمیم+دوعدد عکس  P.A18
1،200،00040%2،000،000روکش هر واحد دندان (PFM) با چسب19
840،00047%1،600،000روکش لمینت20
1،200،00052%2،500،000روکش زیر کونیا21
500،00050%1،000،000لمینت کامپوزیتی22
315،00058%750،000پست لابراتوری23
26،00048%50،000کف بندی24
755،00050%1،500،000سفید کردن دندان هر فک با لیزر(Office)25
رایگان100%60،000پین داخل کانال26
2،310،00049%4،500،000پروتز پارسیل آکریلی 2فک27
2،500،00037%4،000،000پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک28
3،500،00050%7،000،000پروتز متحرک کامل دو فک29
210،00048%400،000ریلاین هر فک30
رایگان100%20،000پانسمان دندان31
525،00048%1،000،000نایت گارد سخت و نرم(تخصصی)32
5،000،00044%9،000،000ایمپلنت فرانسوی+روکش PFM+پودر استخوان33
3،99،00020%5،000،000سینوس لیفت هر طرف34

پل بوسار، ساختمان دانا، طبقه پنجم، واحد 55