دریافت از بیمار با بنیان سلامت ایرانیان و بیمه پایه (تامین یا خدمات)دریافت از بیمار با بنیان سلامت ایرانیانسهم بنیان سلامت ایرانیانبابیمه پایهمبلغ آزاد

 

نوع خدمتردیف
120،000156،00040%200،000260،000اکوکاردیوگرافی1
24،00030،00040%40،00050،000ویزیت2
24،00030،00040%40،00050،000نوارقلب3
120،000156،00040%200،000260،000هولتر4

خیابان نواب، ساختمان پزشکان فروردین، طبقه سوم