سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیان تعرفه آزادشرح خدمتردیف
25،000 50%50،000ویزیت1
45،00050%90،000تعیین جنسیت فرزند با تغذیه (جلسه اول)2
35،00050%70،000تعیین جنسیت فرزند با تغذیه (جلسه دوم به بعد)3
20،00020%25،000دستگاه تن سنج (آنالیز بدن)4

خیابان نواب. رو به روی رادیولوژی دکتر سمنانی. نبش کوچه شبنم. ساختمان صابر. طبقه چهارم واحد 11