سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزاد شرح خدمتردیف
37،00040%62،000ویزیت1
40،00040%70،000ساکشن گوش2
65،00035%100،000اندوسکوپی تشخیصی3
550،00030%800،000لوزه (دستمزد پزشک)4
330،00033%500،000لوزه سوم (دستمزد پزشک)5
900،00030%1،300،000سپتوپلاستی6

گلسار خیابان 89، ساختمان اتیه، طبقه 2