دریافت از بیمار با بنیان سلامت ایرانیان و بیمه پایه (تامین یا خدمات)دریافت از بیمار با بنیان سلامت ایرانیانسهم بنیان سلامت ایرانیانبابیمه پایهمبلغ آزاد نوع خدمتردیف
29،00033،00035%45،00050،000ویزیت1

خیابان نواب کوچه آبان ساختمان پرشین طبقه 3