سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیاننوع خدمتردیف
75%25%پاتولوژی1
80%20%آزمایشات تشخیص طبی2

چهارراه میکائیل، کوی استقامت، مقابل رادیولوژی دکتر فاضل پور