سهم

بنیان سلامت ایرانیان

نوع خدمتردیف
50%ویزیت (بینایی سنجی)1
40%عینک آفتابی2
35%عینک طبی(کامل)3
35%فرم عینک طبی(تک)4
10%شیشه عینک5
10%لنز6

انتهای خیابان نواب نبش کوچه پمپ بنزین عینک امیر دهگان