سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزاد شرح خدمتردیف
25،00050%50،000ویزیت1
175.000 – 125.00050%350.000 – 250.000گچ2
72،00040%120،000تزریق مفصلی3
60%40%تعرفه مصوباعمال جراحی (حق الزحمه پزشک)4

گلباغ نماز، اول شهرک شهید بهشتی، مجتمع پزشکی باران، طبقه سوم، واحد 302