سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیاننوع خدمتردیف
75%25%آزمایشات تشخیص طبی1

آستارا، خیابان مطهری، درمانگاه سیدالشهدا