ردیفنوع خدمتتعرفه آزادسهم بنیان سلامت ایرانیانسهم مشترکین
1ورودی50،00040%30،000

بلوار دیلمان چهارراه وحدت خیابان وحدت