ردیفنوع خدمتتعرفه آزادسهم بنیان سلامت ایرانیانسهم مشترکین
1ورودی40،00045%23،000

میدان توشیبا چهار راه حشمت پشت سازمان چای