سهم بیماردرصد سهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادشرح خدمتردیف
50،00045%90،000مشاوره(45دقیقه)1
55%45%طبق تعرفهسایرخدمات2

خیابان نواب، روبروی انبار مرکزی پست، ساختمان پزشکان ایلیا، طبقه اول، واحد 3